strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-07-2006


Przetarg nieograniczony: Naprawa i modernizacja odwodnienia oraz remont kanalizacji deszczowejbudynku Urzędu Gminy - etap I

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i modernizacja odwodnienia oraz remont kanalizacji deszczowej
budynku Urzędu Gminy

CPV : 45.11.12.40-2, 45.23.24.10-9

Zakres prac :
Naprawa i modernizacja odwodnienia tj. naprawa ścian fundamentowych,
modernizacja drenażu oraz remont kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy.
Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST), Dokumentacji Projektowej (DK) i
Przedmiarze Robót (PR) stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ)

Termin składania ofert:

14-07-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego pok. nr 2

Termin otwarcia:

14-07-2006 11:00

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30.09.2006r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 18 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 97[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/20/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno-Komunalnego S.C.
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk 
ul. Plebańska 12
43-512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT : 52 049,90 zł
słownie : pięæ dwa zero cztery dziewięæ i 90/100

z VAT : 63 500,88 zł
słownie : sześæ trzy pięæ zero zero i 88/100

Termin wykonania zamówienia : 30.09.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy