strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-09-2005


Przetarg nieograniczony: "Remont nawierzchni ulicy bocznej do ulicy Witosa w Bestwinie - 175mb"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont nawierzchni ulicy bocznej do ulicy Witosa w Bestwinie - 175 mb
 Zakres robót:
-  profilowanie, zagęszczanie podłoża,
- podbudowa z kruszyw łamanych,
-  nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych 6cm,
-  oczyszczenie rowów,
- wjazdy do posesji oraz pól,
-  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.31.31 - 6,
 
3. Zamówienie należy wykonaæ według:
a.  przedmiaru robót,
b.  "Ogólnych specyfikacji technicznych" - zał. A.
c.  "Szczegółowej specyfikacja technicznej" - zał B,
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

15-09-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

15-09-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

3 tygodnie od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/21/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" S.C.
T. Paździora, A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 - 502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT:  35 359,00 zł
słownie:  trzydzieści pięæ tysięcy trzysta pięædziesiąt dziewięæ złotych i 00/100

cena z VAT:  43 137,98 zł
słownie:  czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści siedem złotych i 98/100

Termin wykonania zamówienia: Trzy tygodnie od daty podpisania umowy

Gwarancja: 36 miesięcy