strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-11-2017


Przetarg nieograniczony: "Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usugi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości poło¿onych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.

Termin składania ofert:

08-01-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

08-01-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

2018-02-28 00:00:00

Wadium:

35 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -


Załączniki


Ogłoszenie o zamówieniu


Data: 17-01-2018


Zmiana terminów w postępowaniu


Modyfikacja SIWZ


Odpowiedzi na pytania


Informacja z otwarcia


Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej


Rozstrzygnięcie przetargu


zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia