strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-10-2018


Przetarg nieograniczony: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu. Transport uczniów niepełnosprawnych odbywał się będzie do szkół oraz z powrotem do przystanku bądź miejsca zamieszkania ucznia, organizowany w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

60130000-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
 

Termin składania ofert:

07-11-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-11-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do dnia 31.12.2020 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 07-11-2018


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia