strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-04-2006


Przetarg nieograniczony: "Dostawa wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż na miejscu wyposażenia kuchni przedszkola w Bestwinie. W skład zamówienia wchodzą:
a. zmywarka do naczyń wraz z wyposażeniem,
b.  krajalnica żywności,
c. mikser ręczny,
d. patelnia elektryczna,
e. bemar,
f. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
g. taborety gazowe 2 - palnikowe,
h.  młynek do odpadów,
i. garnki,
j. rondle,
k.  sprzęt drobny (chochle, łyżki, itp.).

2. Szczegółowe zestawienie zamawianego sprzętu zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji,stanowiącym jej integralną częśæ.

3. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 winien spełniaæ wymagania jakościowe i technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP.

Termin składania ofert:

26-04-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

26-04-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

14 dni od podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 80%
Gwarancja - 10%
Warunki serwisu - 10%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (co najmniej 3 zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat)
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. Spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/08/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

IGLOMIREX Ciszek Spółka Jawna
Al. Roździeńskiego 188 
40-203 Katowice

Cena oferty:

cena bez VAT : 30 081,00 zł
słownie : trzy zero zero osiem jeden  i 00/100

z VAT : 36 698,82 zł
słownie : trzy sześæ sześæ dziewięæ osiem i 82/100

Termin wykonania zamówienia : 29.05.2006r
Gwarancja : 24 miesiące