strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-01-2007


Zapytanie o cenę : "Wykonywania wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

  • wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych,
  • wykonywanie wycen nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
  •  wykonywanie podziałów na lokale (pierwszy, następny),
  • ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 1997 roku Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami).

2. Powyższe opracowania obejmowaæ będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

3. O konieczności wykonania zadania (wycena nieruchomości lub podział na lokale) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.

Termin składania ofert:

17-01-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

17-01-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/01/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"WYCENA NIERUCHOMO¦CI - PODATKI S.C. JANINA GOC I ANDRZEJ GOC"
ul. Spokojna 5
43-227 Góra

1. Cena oferty:

a) za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej:
cena bez VAT:  200,00zł
słownie:   dwieście złotych 00/100
cena z VAT:  244,00zł
słownie   dwiescie czterdzieści cztery złote 00/100

b) za wykonanie wyceny nieruchomości lokalowej (lokale mieszkalne, użytkowe):
cena bez VAT:  150,00zł
słownie:   sto pięædziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  183,00zł
słownie   sto osiemdziesiat trzy złote 00/100

c) za wydzielenie pierwszego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  250,00zł
słownie:   dwieście pięædziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  305,00zł
słownie   trzysta pięæ złotych 00/100

d) za wydzielenie każdego następnego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  150,00zł
słownie:   sto pięædziesiąt złotych 00/100
cena z VAT:  183,00zł
słownie   sto osiemdziesiat trzy złote 00/100

e) ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego:
cena bez VAT:  400,00zł
słownie:   czterysta złotych 00/100
cena z VAT:  488,00zł
słownie   czterysta osiemdziesiat osiem złotych 00/100

2. ¦rednia cen z pkt 1 a, b, c, d, e:

cena bez VAT:   230,00zł
słownie:   dwieście trzydzieści złotych 00/100
cena z VAT:  280,60zł
słownie:   dwieście osiemdziesiat złotych 60/100

Termin wykonania zamówienia : 31.12.2007r

 

 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - format pdf  rozmiar 103[kB]