strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 10-06-2011


Przetarg nieograniczony : "Remont cieku bez nazwy (wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie) na odcinku od ul. Bialskiej do Potoku Podleśnego w Bestwinie"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
remont cieku bez nazwy (wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie) na odcinku od ul. Bialskiej do Potoku Podleśnego w Bestwinie o długości 340 mb.

2. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Przedmiarze robót stanowiącym integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy Pzp.
  
4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na zastosowane materiały. 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  36 miesięcy.

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 23 11 00 - 6    Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45 11 12 00 - 0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 11 22 10 - 0    Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45 23 31 40 - 2    Roboty drogowe
45 23 21 30 - 2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Termin składania ofert:

28-06-2011 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

28-06-2011 10:00

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

Do 28.09.2011r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej
8. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
9. Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny: Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 117[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 131[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 74[kB]
- Przedmiar -   dokument DOC - rozmiar 162kB]
- Plan sytuacyjny -   dokument PDF - rozmiar 281[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.9[MB]

 

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 17.06.2011r. -   dokument PDF - rozmiar 233[KB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.5.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
"COMODOS"
Sławomir Gugulski
ul. £azówka 9
34-100 Wadowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -