strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-09-2009


Przetarg nieograniczony : "Dostawa nowego samochodu specjalnego dla OSP Janowice"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu specjalnego, fabrycznie nowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach, w Gminie Bestwina,  zgodnie z parametrami określonymi w punkcie 2.

2. Samochód specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t  musi posiadaæ następujące parametry:

a. samochód  fabrycznie nowy typ podwozia: furgon (rok produkcji 2009),
b. ilośæ miejsc siedzących 6,
c. kolor nadwozia czerwony,
d. tapicerka w przestrzeni osobowej skaj,
e. moc silnika nie mniejsza niż 120kM Diesel wtrysk bezpośredni,
f. ABS,
g. wspomaganie układu kierowniczego,
h. immobilizer,
i. poduszka powietrzna kierowcy,
j. radio CD,
k. centralny zamek,
l. klimatyzacja z filtrem,
m. lusterka zewnętrzne i szyby boczne przednie regulowane elektrycznie,
n. światła przeciwmgielne,
o. dodatkowe gniazdo do podłączenia akcesoriów,
p. ścianka działowa ażurowa,
q. dodatkowy przedział osobowy tapicerowany skajem,
r. pojemnośæ skrzyni ładunkowej powyżej 10 m3
s. drzwi boczne z szybą otwieraną,
t. ściana lewa boczna z szybą otwieraną,
u. podłoga drewniana antypoślizgowa, wodoodporna,
v. podsufitka z oświetleniem, ocieplana,
w. drzwi tylne bez szyb, otwierane 180o
x. sygnalizacja świetlna i dźwiękowa - belka świetlna z napisem "STRAż". Urządzenie sygnalizacyjne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów,
y. lampy przednie błyskowe w kolorze niebieskim,
z. radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwośæ- VHF 136-174 MHz, moc - 1/25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz mikn. 128 kanałów, wyświetlacz min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu,
aa. zderzaki lakierowanie w kolorze białym.  


3. Podczas odbioru samochodu zamawiający dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych z parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.

4. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazaæ dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego samochodu, wskazujący lub zawierający wykaz punktów serwisowych - znajdujących się nie dalej niż 50 km od miejsca dostawy, okres gwarancji - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty dostawy, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazujący całośæ świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.

5. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazaæ stosowne atesty, homologację dopuszczające do rejestracji i użytkowania.  

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     34.11.40.00 - 9.

Termin składania ofert:

28-09-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

28-09-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny: Cena - 100%

1. W postępowaniu mogą wziąæ udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj., którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaæ się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniaæ następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- projekt umowy,
- specyfikacja techniczna samochodu specjalnego.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyæ oddzielnie.
b. oferta musi byæ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowiæ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostaæ przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treśæ pełnomocnictwa powinna dokładnie określaæ zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

4. Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  4,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 161[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 34[kB] (Załączniki 1 - 5) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/06/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"MADOR"-GADOCHA Sp. z o.o.
ul. Bielska 551
43-384 Jaworze

Cena oferty:  
bez VAT:   79 411,21 zł
słownie:  siedemdziesiątdziewięætysięcyczterystajedenaściezłotych  21/100

z VAT: 84 970,00 zł
słownie: osiemdziesiątczterytysiącedziewięæsetsiedemdziesiątzłotych 00/100

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 495[kB]