strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-01-2005


Zapytanie o cenę: "Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006

2. W zakres usługi wchodzi:

a. koszenie trawników,
b. pielęgnacja trawników dywanowych,
c. grabienie liści i zanieczyszczeń (wraz z wywozem na składowisko odpadów),
d. koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
e. utrzymanie krzewów - żywopłotów.

3. Uwagi dodatkowe:

Gmina Bestwina posiada na swoim obszarze tereny zielone stanowiące jej mienie i są to tzw. "działki zielone", wysepki, park. Częśæ z tych obszarów leży na terenie płaskim a częśæ stanowią skarpy i wzniesienia. Dlatego też częśæ robót winna byæ wykonywana mechanicznie a częśæ ręcznie. Szczegółowe zestawienie powierzchni oraz krotności zawarte jest w załączniku A do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert:

28-01-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

28-01-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 30 listopada 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno - Komunalnego S.C.
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43  - 512 Bestwina

Cena oferty:

a. Wygrabienie liści i zanieczyszczeń (wg załącznika A, pkt I) - krotnośæ 2 razy w roku
cena bez VAT: 8 250,00 zł
słownie:   osiem tysięcy dwieście pięædziesiąt złotych i 00/100
cena z VAT: 8 497,50 zł
słownie:  osiem tysięcy czterysta dziewięædziesiąt siedem złotych i 50/100

b. Ręczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt II) - krotnośæ 6 razy w roku:
cena bez VAT: 57 000,00 zł
słownie:   pięædziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100
cena z VAT: 58 710,00 zł
słownie:  pięædziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięæ złotych i 00/100

c. Mechaniczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt III) - krotnośæ 6 razy w roku:
cena bez VAT: 19 500,00 zł
słownie:   dziewiętnaście tysięcy pięæset złotych i 00/100
cena z VAT:  20 085,00 zł
słownie:  dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt pięæ złotych i 00/100

d. Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów (wg załącznika A, pkt IV) krotnośæ 2 razy w roku:
cena bez VAT: 5 000,00 zł
słownie:  pięæ tysięcy złotych i 00/100
cena z VAT: 5 150,00 zł
słownie:  pięæ tysięcy sto pięædziesiąt złotych i 00/100


e. Pielęgnacja trawników dywanowych (wg załącznika A, pkt V)  - krotnośæ 10 razy w roku:
cena bez VAT: 29 500,00 zł
słownie:  dwadzieścia dziewięæ tysięcy pięæset złotych i 00/100
cena z VAT: 30 385,00 zł
słownie:  trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięæ złotych i 00/100

 Złożono 3 oferty.