strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-09-2018


Przetarg nieograniczony: „Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Dworkowej 3 w Bestwince”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Dworkowej 3 w Bestwince, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

2. Wyposażenie kuchni w meble i urządzenia kuchenne wraz z montażem i uruchomieniem wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
przemysłowy sprzęt kuchenny    – 39314000-6, 
meble i wyposażenie kuchni    – 39141000-2

Termin składania ofert:

09-10-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

09-10-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.11.2018 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Odpowiedzi na pytania z dnia 04.10.2018


ZMIENIONY Załącznik nr 5 zestawienie wyposażenia


ZMIENIONY załącznik do umowy - zestawienie sprzętu


Odpowiedzi na pytania z dnia 05.10.2018


ZMIANA II Załącznik nr 5 zestawienie wyposażenia


ZMIANA II załącznik do umowy - zestawienie sprzętu


Drugie odpowiedzi na pytania z dnia 05.10.2018


ZMIANA III Załącznik nr 5 zestawienie wyposażenia


ZMIANA III Załącznik do umowy - zestawienie sprzętu


Data: 09-10-2018


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia