strona główna
  • bip

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych od 01.01.2023 r.

2023-01-13

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych od 01.01.2023 r.

 

UWAGA: W dniu 10 marca 2023 r. ogłoszenie uległo zmianie. Zakres wprowadzonych zmian ujęto w załączonym poniżej dokumencie.

 

Wójt Gminy Bestwina na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) ogłasza nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) na potrzeby gospodarstw domowych planowany do realizacji od 1 stycznia 2023 r.

 

Nabór realizowany będzie od dnia 16 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r. Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski można składać z wykorzystaniem udostępnionego formularza w podanym wyżej terminie w następujący sposób:

 

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie (decyduje data złożenia),

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu). Należy załączyć wypełniony formularz wniosku (skan lub druk wypełniony elektronicznie). Wnioski w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski złożone w 2022 r., które nie zostały dotąd zrealizowane z powodu niedostępności węgla. Osoby te będą informowane indywidualnie w kwestii zakupu węgla w roku bieżącym. Prosimy jednocześnie o zwrócenie uwagi, czy złożyliście Państwo w 2022 roku wniosek o preferencyjny zakup czy też jedynie ankietę informacyjną. Ankieta nie stanowiła wniosku o zakup i nie może być tak traktowana.

 

Złożenie wniosku jest wiążące i zapewnia możliwość zakupu węgla tylko i wyłącznie w przypadku jego dostępności, czego w chwili składania wniosku nie gwarantuje się.

 

Opis procedury w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

 

1. Wniosek może złożyć wyłącznie osoba spełniająca kryteria określone w Ustawie, tj. uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, która oświadczy, że ani wnioskodawca ani żaden członek jego/jej gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 ton.

 

2. Zaleca się, aby wniosek składany był przez tego samego członka gospodarstwa domowego, który otrzymał dodatek węglowy, co znacząco ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

 

3. Złożony wniosek jest weryfikowany pod kątem spełnienia wymogu uprawnienia do otrzymania dodatku węglowego, w tym czy dokonano wypłaty dodatku węglowego lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek, a w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

4. Jeżeli wniosek będzie zawierał błędy lub będzie wymagał wyjaśnień, Wnioskodawca zostanie wezwany drogą telefoniczną lub mailową do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od zawiadomienia, ale nie później niż do 24 kwietnia 2023 r.

 

5. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zweryfikowane pozytywnie, zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną lub mailową, zgodnie ze wskazaniem we wniosku i zaproszeni do opłacenia zamówienia przelewem na konto bankowe.

 

Dane do przelewu:

 

Urząd Gminy Bestwina

ul. Krakowska 111

43-512 Bestwina

 

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina

nr 32 8453 0002 0000 1720 2000 0110

 

Płatność w innej formie nie będzie akceptowana.

 

Opłatę należy wnieść w terminie do 3 dni roboczych od informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, ale nie później niż 26 kwietnia 2023 r. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z zakupu.

 

6. Cena węgla została ustalona na kwotę 1 650,00 zł brutto za 1 tonę.

 

7. Fakturę za zakup paliwa stałego można odebrać w Urzędzie Gminy w Bestwinie w każdy piątek w godzinach pracy Urzędu, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym dokonano zakupu.

 

8. Po opłaceniu zamówienia, Wnioskodawca może oczekiwać na kontakt telefoniczny przedstawiciela składu węgla – firmy Cyroń Sp. z o.o., z którym ustali szczegóły odbioru, lub udać się na skład węgla zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Górniczej 55 celem odbioru zamówionego węgla. Nieodebranie zamówionego węgla w terminie 21 dni kalendarzowych od wniesienia opłaty będzie traktowane jako rezygnacja z zakupu, a wniesiona opłata zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek bankowy nadawcy.

 

9. Gmina Bestwina nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla ze składu do gospodarstwa domowego. Odbiór można realizować własnym transportem – w takiej sytuacji skład nie pobiera od Wnioskodawcy żadnych dodatkowych opłat za załadunek czy obsługę. Skład będzie również świadczył dodatkową usługę transportu i/lub workowania dla zainteresowanych mieszkańców, za którą będzie pobierał uzgodnioną z Wnioskodawcą opłatę.

 

10. Wszelkie dokumenty określające jakość i pochodzenie węgla, po jego zamówieniu na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków, będą udostępnione do wglądu każdemu Wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Bestwina.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prowadzonego naboru wniosków, ich weryfikacji i zakupu węgla prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bestwina pod numerem telefonu 32 215 77 07 lub na adres mailowy wegiel@bestwina.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze [pdf]

2. Wniosek o preferencyjny zakup wegla - wersja edytowalna [docx]

3. Wniosek o preferencyjny zakup węgla - wersja do druku [pdf]

4. Przykładowy sposób wypełnienia wniosku [pdf]

5. Zmiana ogłoszenia o naborze [pdf]