strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-03-2009


PRZETARG NIEOGRANICZONY - MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja i doposażenie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie oraz remont części budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 4 i 6 w Bestwinie.   
Niniejsze zadanie jest częścią projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina", które będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦ląskiego na lata 2007-2013. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
- CPV główny:

 45.21.51.00-8

- CPV dodatkowy: 

45.21.13.50-7 
45.10.00.00-8
45.40.00.00-1   
45.31.11.00-1 
45.31.12.00-2
45.31.23.11-0
45.33.12.10-1

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych , Dokumentacjach Projektowych i Przedmiarach Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

20-04-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

20-04-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.04.2010 r.

Wadium:

60 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie
Nie przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej
 
Kryteria oceny: Cena - 100%

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegaæ się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto:
a. Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej dwa zadania związane z wykonywaniem kompleksowego remontu budynku o charakterze i złożoności  porównywalnym z niniejszym zamówieniem.
b. Dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającymi uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będącymi członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadającymi:
-  uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
-  uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
   wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-  uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych,
c. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł.
d. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalnośæ której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia,(PKD należące do działu 45) dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaæ się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniaæ następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorys,
- projekt umowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- uprawnienia kierownika budowy,
- polisa.
Oznacza to, iż dane dotyczące wykazu prac, uprawnień kierownika budowy, polisy będą sumowane.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyæ oddzielnie.
b. oferta musi byæ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowiæ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostaæ przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treśæ pełnomocnictwa powinna dokładnie określaæ zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądaæ zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich dokumenty mogą byæ składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87,poz. 605).


Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  250,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 259[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 1.7[MB] (Załączniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 42[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.1[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO :

 

 

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytanie zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Modernizacja i doposażenie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie":

:::    02.04.2009r.     :::

Pytanie 1:
W projekcie instalacji sanitarnych jest przewidziana modernizacja kotła c.o., modernizacja kotłowni, poprzez wprowadzenie nowej pompy, przewidziana jest wymiana grzejników oraz instalacji c.o., zgodnie z zestawieniem materiałów zawartym w dokumentacji. W załączonej dokumentacji przetargowej brak przedmiarów robót na powyższy zakres prac. Czy wymiana instalacji c.o. wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu ?

Odpowiedź:
Wymiana instalacji c.o. wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu i jest objęta następującymi przedmiarami robót:

"Remont pomieszczeń ZOZ - Termomodernizacja" (element 5 przedmiaru)
"Remont budynku usługowo - mieszkalnego - Termomodernizacja" (element 5  przedmiaru).

:::    08.04.2009r.     :::

Pytanie 1:
W przedmiarze - "Zestawienie Mebli i Elementów Wyposażenia" w pom. 0/9 Pracownia rentgenowska - sterownia napisano "Wyposażenie wg projektu pracowni rentgenowskiej" - proszę o dokładne, jednoznaczne sprecyzowanie wyposażenia pracowni tak jak to ma miejsce w przypadku wyposażenia wszystkich pozostałych pomieszczeń.

Odpowiedź:
Do wyposażenia ujętego w projekcie architektonicznym w części "Technologia i wyposażenie" należy ponadto wyceniæ wyposażenie pracowni rentgenowskiej zgodnie z "Projektem pracowni rentgenowskiej" (Projekt techniczny z obliczeniem osłon stałych).

Pytanie 2:
W dokumentacji przetargowej w załączniku nr 7 jest Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego i wyposażenia specjalistycznego w związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :
a) czy należy wyceniæ to wyposażenie,
b) czy wyposażenie to jest wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym nie ujętym w części przedmiaru " Zestawienie Mebli i elementów wyposażenia"

Odpowiedź:
Wyceniæ zgodnie z zapisem  pkt. 9 Rozdziału III SIWZ

Pytanie 3:
W pom. 2/19 podano typ dygestorium np. AD - 21 lub istniejące. Czy należy je uwzględniæ w wycenie? 

Odpowiedź:
W pom. 2/19 należy uwzględniæ w wycenie dygestorium

:::    15.04.2009r.     :::

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wymiarach: długośæ x szerokośæ x wysokośæ :  200x62x60 cm ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o wymiarach podanych w pytaniu.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści parawan o wymiarach: szerokośæ x wysokośæ:  92 x 190 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza parawan o wymiarach podanych w pytaniu.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści stół do przewijania niemowląt o wymiarach: szerokośæ x głębokośæ blatu (wewnętrzna) x wysokośæ:  96 x 74,5 x 82,5 cm ? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stół do przewijania niemowląt o wymiarach podanych w pytaniu.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparaturę medyczną o wymiarach: długośæ x szerokośæ x wysokośæ :   85,5 x 56 x 114,5 cm? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  sprzęt o podanych wymiarach  z zastrzeżeniem zawartym w przedmiarze tj. " Wózek pod aparaturę medyczną winien byæ dopasowany do konkretnego użytkowanego aparatu USG".

UWAGA !

Wymiary elementów wyposażenia powinny byæ maksymalnie zbliżone do wymiarów podanych w przedmiarach  i specyfikacji technicznej sprzętu.

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/01/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlane
"HB - UNIBUD" S.A.
ul. Nad Wisłą 1
43-503 Czechowice-Dziedzice

 

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 691[kB]