strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-08-2003


Przetarg nieograniczony: Remont budynku Domu Gromadzkiego w ramach usuwania szkód górniczych.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Remont budynku Domu Gromadzkiego w ramach usuwania szkód górniczych:

- naprawa i wzmocnienie uszkodzonych stropów żelbetowych
- przemurowanie pęknięæ w ścianach
- niwelowanie posadzki
- roboty tynkowe i malarskie

Termin składania ofert:

14-08-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

14-08-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do dnia 30 kwietnia 2004r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 72 poz. 664 z 2002r. z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta:

Zakład Remontowo - Budowlany
JURCZAK - PSZCZÓ£KA sp. jawna
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 50 217,17 zł
słownie: pięædziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 17/100

z VAT: 53 732,37 zł
słownie: pięædziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote i 37/100

Gwarancja:
36 miesięcy
słownie: trzydzieści sześæ miesięcy