strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 29-05-2009


Przetarg nieograniczony : "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie i Bielsku-Białej"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach - Dziedzicach, Pszczynie i Bielsku - Białej. Przewóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej. Wykonawca musi zapewniæ przewóz dzieci niepełnosprawnych pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w osób. Ponadto pojazd musi byæ przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.  Trasa przejazdu:

a. Miejsca zbiórek dzieci (przystanek Bielsko-Biała " Sosna" oraz Bestwina, Bestwinka, Kaniów) 
b. Szkoła Specjalna przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach,
c. Gimnazjum  nr 13 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Bielsku - Białej  przy ul. Bratków 6,
d. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Pszczynie przy ul. Antena 1.

Dowóz do szkół (ok. godz. 7.00-8.00) oraz odbiór (ok. godz. 14.00-15.00) odbywaæ się będą zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęæ, a godziny doprecyzowane zostaną w umowie podpisanej z Wykonawcą.
Zamawiający zapewnia opiekę nad dzieæmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.

Miejsce wykonywania usług: Gmina Bestwina, sołectwa Kaniów, Bestwinka, Bestwina, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice,  powiat bielski, województwo śląskie.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8

Termin składania ofert:

08-06-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

08-06-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.06.2011 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaæ się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-  wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami przystosowanymi do przewozu osób  niepełnosprawnych,
- wykonawca dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowca/y z uprawnieniami określonymi w odrębnych przepisach,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaæ się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniaæ następujące wymagania:

a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- projekt umowy,
- wykaz sprzętu,

Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyæ oddzielnie.
b. oferta musi byæ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowiæ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostaæ przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treśæ pełnomocnictwa powinna dokładnie określaæ zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 159[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 32[kB] (Załączniki 1 - 5) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 856[kB]

Lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.   
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.
Kontakt (032) 215 77 07,  fax. (032) 215 77 12 - Agata Krywult


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/05/09 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

US£UGI TRANSPORTOWE
Mechanika i Elektromechanika
"TK TRANS" Krzysztof Tworek
43-500 Czechowice -Dziedzice
ul. Włókiennicza 4
 

Cena oferty za 1 km trasy przewozu:
 
bez VAT:   1,80 zł
słownie:  jedenzłoty  80/100

z VAT:  1,93 zł
słownie:  jedenzłoty  93/100

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 481[kB]