strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-04-2010


Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina - Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina; w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.
  
2. Prace remontowe polegaæ będą na:

a. zakupie klińca oraz tłucznia wapiennego,
b. mechanicznym korytowaniu, oczyszczeniu i ścinaniu istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odległośæ 2 km, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża,
c. uzupełnianiu podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym z dowozem materiału i zagęszczeniu podłoża.

3. Zakupywany kliniec oraz tłuczeń wapienny winien spełniaæ określone parametry:

a) kliniec - granulacja (mm) 6 - 31,5
b) tłuczeń - granulacja (mm) 31,5 - 63
c) kliniec, tłuczeń:
- nasiąkliwośæ   2%
- mrozoodpornośæ   0,6%
- ścieralnośæ do 30%

4. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.
5. Prace objęte niniejszym zamówieniem należy wykonywaæ zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną na remonty dróg gminnych gruntowych: D-05.01.03b, stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiaæ atesty na materiały budowlane (tj. kliniec oraz tłuczeń). 
7. Termin realizacji poszczególnych zadań ustalany będzie każdorazowo, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia.
8. Wspólny słownik zamówień CPV: 45.23.31.42 -6 - Prace dotyczące naprawy dróg.

Termin składania ofert:

13-05-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

13-05-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31.12.2010 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 101017-2010 z dnia 28.04.2010r
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  8,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 154[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 84[kB]
- Szczegółowa specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 332[kB]
- Kosztorys ofertowy -   Dokument DOC - rozmiar 29[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/05/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
 Adam Roj
ul. Sportowa 33
43-512 Bestwinka

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 779[kB]