strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 25-06-2004


Przetarg nieograniczony: Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu w Bestwinie.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu w Bestwinie.
Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w przedmiarze robót oraz w "Projekcie Wymiany Stolarki Okiennej w Budynku Pałacu w Bestwinie" autorstwa mgr inż. arch. Przemysława Stawinogi. Dokumenty te są załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

"Projekt Wymiany Stolarki Okiennej..." zawiera m.in.:
  1. postanowienie z dnia 30 września 2003r. wydane przez ¦ląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - delegatura w Bielsku Białej,
  2. pozwolenie z dnia 5 lutego 2004r. wydane przez ¦ląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - delegatura w Bielsku Białej,
  3. kserokopię uprawnień projektanta,
  4. opis techniczny:
  • opis stanu istniejącego,
  • opis przyjętych rozwiązań projektowych,
  • częśæ rysunkowa.

Termin składania ofert:

25-06-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

25-06-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

11 miesiêcy od dnia podpisania umowy

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. TOMBUD
Józef Jancia
ul. Kwiatowa 11
43 - 340 Kozy

Cena oferty:

bez VAT: 151 087,10 zł
słownie: sto pięædziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 10/100

z VAT: 184 326,26 zł
słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześæ złotych i 26/100

Gwarancja: 61 miesięcy
słownie: sześædziesiąt jeden miesięcy