strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 10-12-2008


Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych,
b. wykonywanie wycen nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
c. wykonywanie podziałów na lokale (pierwszy, następny),
d. ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w wyniku podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z 2004 roku
Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

2. Powyższe opracowania obejmowaæ będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

Termin składania ofert:

10-12-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

10-12-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31.12.2009r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny: Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - zapytanie o cenę - ZP341/17/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Wycena Nieruchomości - Podatki S.C.
Janina Goc i Andrzej Goc
43-227 Grzawa ul. Zielonkówka 4 A

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 726[kB]