strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 22-09-2006


Zapytanie o cenę: "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków miesz

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w 2006 r.

2. W zakres usługi wchodzi:

a) odbiór od mieszkańców gminy Bestwina odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
(odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) ilości około 61 Mg  z 35 budynków,
według listy przekazanej Wykonawcy przez  tutejszy Urząd,

b) transport i przekazanie w/w odpadów na składowisko odpadów upoważnione
do odbioru unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

3. Uwagi dodatkowe:

Rozliczenie następowaæ będzie na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających odbiór odpadów od mieszkańców oraz ich przekazanie na składowisko.

4. Wspólny słownik zamówień CPV: 90.12.12.00-3.

Termin składania ofert:

22-09-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-09-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 pa¼dziernika 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 6 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/28/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR"
os. 1000-lecia 35/16
31 - 600 Kraków

Cena oferty:

cena bez VAT : 350,47 zł / wywóz 1Mg
słownie : trzy pięæ zero i 47/100

z VAT : 375, 00 zł / wywóz 1Mg
słownie : trzy siedem pięæ i 00/100

Termin wykonania zamówienia : 31.10.2006r