strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 11-03-2005


Zapytanie o cenę: "Dostawa i montaż estrady widowiskowej"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż estrady widowiskowej na terenie sołectwa Janowice w gminie Bestwina.

2. Parametry zamawianej estrady:
a. podest z kształtowników stalowych, ocynkowanych i sklejki wodoodpornej, o powierzchni antypoślizgowej,
b. wymiary podestu: 10m x 8m,
c. słupy nośne zadaszenia,
d. konstrukcja zadaszenia z kształtowników stalowych, ocynkowanych,
e. całkowite zadaszenie PCV, jednospadowe,
f. schody wejściowe + poręcz schodów z jedej strony,
g. wysokośæ podium: od 0,8 m do 1,5 m,
h.  schody wejściowe z kształtowników stalowych, ocynkowanych + poręcz do schodów,
i. rama / belka na zamontowanie reflektorów,

3. Uwagi dodatkowe:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi odpowiednie atesty dopuszczające wyrób do stosowania.

Termin składania ofert:

11-03-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

11-03-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

15 kwietnia 2005

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 6 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - zapytanie o cenę ZP340/04/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"DOUBLET - POLFLAG" Sp. z o.o.
ul. Piekarska 86
43 - 300 Bielsko - Biała

Cena oferty:

cena bez VAT:  39 990,00 zł
słownie:   trzydzieści dziewięæ tysięcy dziewięæset dziewięædziesiąt złotych i 00/100

cena z VAT:  48 787,80
słownie:  czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 80/100

Termin wykonania zamówienia:

15 kwietnia 2005

Złożono dwie oferty.