strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 21-12-2020


Przetarg nieograniczony: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Bestwina. Zakres przedmiotowego zamówienia dla części 1 obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy oraz dostarczanie ich do Instalacji Regionalnej – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d, od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021 (10 miesięcy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest utrzymanie czystości i porządku na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanego dalej PSZOK położonego w Kaniowie przy ul. Młyńskiej, wyposażenie PSZOK, przygotowanie zebranych w PSZOK-u odpadów komunalnych do transportu, następnie ich transport do Instalacji Komunalnej– Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zwanej dalej ZGO S.A. przy ul. Krakowskiej 315 d od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021 (10 miesięcy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów,
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z    gospodarstw domowych
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.

Termin składania ofert:

27-01-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego – dziennik podawczy

Termin otwarcia:

27-01-2021 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

Wadium:

Część 1 - 18 000,00 zł, część 2 – 5 000,00 zł zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 14-01-2021


Odpowiedzi na pytania z dnia 14.01.2021


Data: 27-01-2021


Informacja z otwarcia ofert


Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania częściowego nr 1


Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania częściowego nr 2


Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania częściowego nr 1


Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania częściowego nr 1


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia