strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 02-04-2007


Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej i ul. św. Floriana w Bestwince - ETAP II

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Sportowej, ¦w. Floriana, Zagrodniej, Tulipanów, ¦losarczyka w sołectwie  Bestwinka, w gminie Bestwina.

2. Zakres prac:
PE Ø110 -  4 530,1 mb
PE Ø  90 -     497,7 mb
PE Ø  63 -     919,8 mb
PE Ø  40 -     322,8 mb

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.

4. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Bestwinka, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

02-04-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

02-04-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 31.01.2008 r.

Wadium:

30 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 50zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur


 Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 170[kB]
- Przedmiar -   dokument PDF - rozmiar 912[kB]
- Załączniki_1 -   archiwum ZIP - rozmiar 47[kB]
- Załączniki_2 -   archiwum ZIP - rozmiar 3 635[kB]
- Szegółowa specyfikacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 16 678[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 68[kB]

 


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treśæ SIWZ.

- Modyfikacja SIWZ - dokument PDF - rozmiar 68[kB]


 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


21.03.2007r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej  w rejonie ul. Sportowej i ul. ¦w. Floriana w Bestwince - ETAP II":

1. Pytanie:
Czy będą respektowane referencje na wykonanie sieci gazociągowych - (wykonanych z rur PE)?

Odpowiedź:
TAK

2. Pytanie:
Zgodnie z  zapisem rozdziału VIII pkt 4 SIWZ kosztorysy ofertowe należy opracowaæ metodą kalkulacji szczegółowej, przy czym nie może ulec zmianie kwalifikacja pozycji przedmiarowych oraz ilości jednostek przedmiarowych.
W związku z powyższym prosimy o określenie, jaką metodą jest przewidziane łączenie rur PE 80 SDR 11 Ø 110, 90, 63, gdyż w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym) jest napisane metoda elektrooporowa z użyciem muf elektrooporowych, natomiast w opisie specyfikacji technicznej jest zastosowana metoda zgrzewania doczołowa.

Odpowiedź:
Należy przyjąæ metodę określoną w przedmiarze robót tj. metodę elektrooporową z użyciem muf elektrooporowych.

3. Pytanie:
W jakim procencie inwestycja jest przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego, a w jakim dla pozostałego, w celu określenia prawidłowej stawki VAT?

Odpowiedź:
Na obecnym etapie prowadzenia inwestycji nie jesteśmy w stanie określiæ w jakim stopniu inwestycja dotyczy infrastruktury mieszkaniowej, a w jakim stopniu pozostałej.
Powołując się jednakże na interpretację zawartą w Wyroku Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 lutego 2005 roku  (I SA/GI 1179/05) uważamy, że w roku 2007 podatek VAT w wysokości 7 % winien byæ naliczony dla całości inwestycji.


22.03.2007r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej  w rejonie ul. Sportowej i ul. ¦w. Floriana w Bestwince - ETAP II":

1. Pytanie:
Prosimy o podanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu na w/wym zadania.

Odpowiedź:
Na obecnym etapie prowadzenia inwestycji nie jesteśmy w stanie określiæ w jakim stopniu inwestycja dotyczy infrastruktury mieszkaniowej, a w jakim stopniu pozostałej. Powołując się jednakże na interpretację zawartą w Wyroku Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 lutego 2005 roku  (I SA/GI 1179/05) uważamy, że w roku 2007 podatek VAT w wysokości 7 % winien byæ naliczony dla całości inwestycji.

2. Pytanie:
W dołączonym przedmiarze robót w pozycji 5.15 i 5.16 jest mowa o trójniku bez sprecyzowania o jaki typ chodzi. Prosimy o określenie rodzaju trójnika.

Odpowiedź:
W pozycji 5.15 trójnik  Ø 90/90 typ PE.
W pozycji 5.16 trójnik Ø 63/63 typ PE.

3. Pytanie:
W dołączonym przedmiarze robót w pozycji 5.26, 5.27 i 5.28 jest mowa o mufie bez sprecyzowania o jaki typ chodzi. Prosimy o określenie rodzaju mufy.

Odpowiedź:
W pozycji 5.26, 5.27 i 5.28  zastosowaæ mufy typ VAVIN.

4. Pytanie:
W rozdziale VI Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w pkt 7 Zamawiający wymaga od wykonawców wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch prac w okresie ostatnich pięciu lat o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, tj. zadania te winny zawieraæ takie średnice rur PE, jakie występują w niniejszym zadaniu. W związku z tym czy w/w wykazie dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału muszą byæ wymienione wszystkie występujące średnice i brak jednej z nich powodowaæ będzie wykluczenie, czy też Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału gdy w wykazie zawarte będą takie średnice rur PE, jakie występują w niniejszym zadaniu tj. np. średnica Ø 110 i Ø 40 lub  Ø 110 i Ø 63.

Odpowiedź:
W referencjach lub protokołach odbioru winny byæ zawarte wszystkie średnice rur PE jakie występują w niniejszym zadaniu tj. Ø 110, 90, 63, 40, przy czym średnice te nie muszą występowaæ równocześnie w każdej referencji czy protokole odbioru.
Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/08/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:

"REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75, 43-512 Janowice

Przedsiębiorstwo Komunalne  "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12, 43-512 Bestwina

Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta najkorzystniejsza wśród ofert nie podlegających odrzuceniu w niniejszym  postępowaniu przetargowym.

Cena oferty:  

bez VAT:   698 472,49 zł
słownie:  sześæset dziewięædziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 49/100

z VAT:  747 365,56 zł
słownie:  siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześædziesiąt pięæ złotych 56/100