strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-12-2006


Zapytanie o cenę : "Powiernictwo inwestycyjne dla budowy oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : Powiernictwo inwestycyjne (Inwestor zastępczy) dla budowy oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina.

Termin składania ofert:

20-12-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

20-12-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30.06.2009r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/33/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"AKTYN Sp. z o.o."
Al. Korfantego 2
40-004 Katowice

Biuro w Bielsko-Białej
ul. Poniatowskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty:

cena bez VAT : 117 000 zł 
słownie : jeden jeden siedem zero zero zero i 00/100

z VAT : 142 740,00 zł
słownie : jeden cztery dwa siedem cztery zero i 00/100

Termin wykonania zamówienia : 30.06.2009r

 

 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - format pdf  rozmiar 61[kB]