strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-05-2018


Przetarg nieograniczony: „Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Kaniów”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa ulicy Gawlików w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Kaniów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45233220-7
45111200-0
45233142-6

Termin składania ofert:

12-06-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-06-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.11.2018r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 05-06-2018


Odpowiedzi na pytania - 05-06-2018


Data: 12-06-2018


Informacja z otwarcia


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia