strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-05-2005


Przetarg nieograniczony: "Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestiwna

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina - ul. Kościelna.
Zakres robót:
- roboty ziemne, profilowanie istniejącego podłoża
- wykonanie krawężników ulicznych
-  wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym od 0/31,5 mm.
-  wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ścieralnej dla ruchu KR-1 grubości 6 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie studzienek ściekowych,
-  wykonanie oznakowania poziomego (uwaga: oznakowanie wykonaæ po upływie 2 tygodni od wykonania nawierzchni asfaltobetonowej)

2. CPV: 45.23.31.31  - 6, 45.23.32.20 - 7, 45.23.32.70  - 2
 
3.  Zamówienie należy wykonaæ według:
a.  dokumentacji technicznej,  
b. przedmiaru robót,
c.  "Ogólnych specyfikacji technicznych" - zał. A.
d.   "Szczegółowej specyfikacja technicznej" - zał B,
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

05-05-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

05-05-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2 miesi±ce od podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/09/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" S.C.
T. Paździora, A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 - 502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT:  107 731,30 zł
słownie:  sto siedem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i 30/100

cena z VAT:  131 505,39 zł
słownie:  sto trzydzieści jeden tysięcy pięæset pięæ złotych i 39/100

Termin wykonania zamówienia:

14 lipca 2005

Gwarancja:

36 miesięcy