strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 02-03-2020


Przetarg nieograniczony : „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie celem utworzenia klubu dziecięcego”

Zamawiający:

TRANSMISJA Z OTWARCIA OFERT - 07.04.2020r.

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie celem utworzenia klubu dziecięcego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 378/39, 378/40.

2. Zakres prac obejmuje:
- rozbudowę obiektu o parterową część stanowiącą klub dziecięcy (segment F) przeznaczony dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z wydzieleniem przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci uczęszczających do klubu,
- przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu przedszkola w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania przedszkola (szatnie – segment E, przebudowę pomieszczeń magazynowych na zaplecze dla pracowników – piętro segmentu C),
- podział obiektu na strefy pożarowe wraz z dostosowaniem budynku do wymogów ewakuacyjnych  i p.poż warunków ochrony pożarowej dla całego obiektu (oprócz części mieszkalnej – segment D, stanowiącą wydzieloną funkcjonalnie i konstrukcyjnie część obiektu),
- docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej,
- wykonanie instalacji wod – kan, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, przebudowę instalacji gazowej, instalację hydrantów wewnętrznych, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza i przebudową fragmentu przyłącza wodociągowego.    

3. Dane techniczne budynku przed i po rozbudowie:
- powierzchnia zabudowy    przed: 742 m2,    po: 1 068 m2,
- powierzchnia użytkowa    przed: 1 266,8 m2,    po:1 535,5 m2,
- kubatura    przed: 6 050 m3,    po: 7 784 m3.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.

5. Załączone do SIWZ przedmiary robót (od nr 1 do nr 12) mają charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty.

6. Etapy realizacji zamówienia:
a. Etap I obejmuje rozbudowę obiektu o parterową część stanowiącą klub dziecięcy (segment F). Zakres robót tego etapu opisany jest  w odpowiednich częściach dokumentacji projektowej oraz następujących przedmiarach robót:
- przedmiar robót nr 5 „Segment F- Budowa segmentu F – Klub dla dzieci”
- przedmiar robót nr 6 „Zagospodarowanie” (tylko w zakresie nawierzchni KB1, pozycje od nr 1 do nr 20 ),
- przedmiar robót nr 8 „Instalacje sanitarne – klub dziecięcy”,
- przedmiar robót nr 10 „Instalacje elektryczne – klub dziecięcy – segment F”,
- przedmiar robót nr 11 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego”
- przedmiar robót nr 12 „Przebudowa kanalizacji deszczowej”

b. Etap II obejmuje roboty budowlane związane z istniejącą częścią przedszkola.
Zakres robót tego etapu opisany jest w odpowiednich częściach dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nie wymienionych w Etapie I.

7. Zamawiający informuje, iż należy zapewnić funkcjonowanie istniejącej części budynku przedszkola przez cały czas trwania inwestycji.     

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0    Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacja i badaniami
45214200-2    Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45214210-5    Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7    Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0    Instalowanie kotłów
45333000-0    Roboty instalacyjne gazowe
45311100-1    Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231100-6    Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania     ścieków

Termin składania ofert:

07-04-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-04-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

I Etap do dnia 30.11.2020 r. , II Etap do dnia 31.08.2021 r.

Wadium:

60 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja projektowa 1


Dokumentacja projektowa 2


Dokumentacja projektowa 3


Data: 04-03-2020


Odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2020 r.


Data: 11-03-2020


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Modyfikacja SIWZ


Odpowiedzi na pytania II


Data: 24-03-2020


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Modyfikacja SIWZ


Odpowiedzi na pytania z dnia 24.03.2020 r.


Aktualne przedmiary skorygowane po odpowiedziach


Wszystkie przedmiary w wersji edytowalnej


Data: 07-04-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia