strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-03-2017


Przetarg nieograniczony: "Budowa parkingu przy ulicy Podzamcze w Bestwinie"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy ulicy Podzamcze w Bestwinie.
 2. Zakres prac obejmuje m.in. budowę parkingu dla samochodów osobowych z 42 stanowiskami postojowymi, budowę muru oporowego z gabionów, wykonanie kanalizacji deszczowej, ogrodzenia.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w  art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
 6. Ilekroæ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieæ polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadaæ, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.
 8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
  45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów,

Termin składania ofert:

21-03-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

21-03-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.08.2017r.

Wadium:

8000 zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 14.5[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]

 

Data : 2017-03-21

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 1.5[MB]
- Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej -   dokument PDF - rozmiar 16[kB]

 

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-04-05

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 170[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 203[kB]