strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-03-2004


Przetarg nieograniczony: "Remont dróg gruntowych"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Remont dróg gruntowych w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

Termin składania ofert:

30-03-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

pok. nr 2

Termin otwarcia:

30-03-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

pok. nr 7

Termin realizacji:

od 9 kwietnia 2004 do 30 listopada 2004

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 5 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z 2004 roku)- przetarg nieograniczony, została wybrana oferta:

Przedsiębiorsto Usługowo - Handlowe
Adam Roj
ul. Sportowa 33
43 - 512 Bestwinka

Cena wybranej oferty:

¦rednia cen za remont 1 metra kwadratowego drogi gruntowej:

bez VAT: 2,18 zł
słownie: dwa złote i 18/100

z VAT: 2,33 zł
słownie: dwa złote i 33/100


Złożono dwie oferty.