strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 07-03-2007


Przetarg nieograniczony - "Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zleceń Zamawiającego.

2. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną na przebudowę przełomów drogowych typu ciężkiego i typu średniego, stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

3. Przełomy typowane do przebudowy, technologia robót oraz termin wykonania określane będą każdorazowo odrębnym protokołem sporządzonym na podstawie wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 

4. W zależności od typu przełomu (średni lub ciężki) prace polegaæ będą na:

przełomy średnie

 

przełomy ciężkie

Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni

Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni

Wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego

Wydobycie i usunięcie gruntów wysadzinowych oraz gruntów wątpliwych

Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV

Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm po zagęszczeniu

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10cm po zagęszczeniu

Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 6cm

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2

 

Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16mm, grubośæ po zagęszczeniu 6cm

Termin składania ofert:

07-03-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-03-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:

Cena - 90%
Gwarancja - 10%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 6,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 148[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 41[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 226[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/07/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice


Cena oferty:

1. Przełomy średnie:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 5,00 zł
słownie: pięæ złotych 00/100

z VAT: 6,10 zł
słownie: sześæ złotych 10/100

b. wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego [ 1m2 ]

bez VAT: 10,00 zł
słownie:  dziesięæ złotych 00/100

z VAT: 12,20 zł
słownie:  dwanaście złotych 20/100

c. wykonanie koryta w
gruncie kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 22,00 zł
słownie:  dwadzieścia dwa złote 00/100

z VAT: 26,84 zł
słownie:  dwadzieścia sześæ złotych 84/100

d. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 12,00 zł
słownie:  dwanaście złotych 00/100

z VAT: 14,64 zł
słownie:  czternaście złotych 64/100

e. skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 [ 1m2 ]

bez VAT: 2,50 zł
słownie: dwa złote 50/100

z VAT: 3,05 zł
słownie: trzy złote 05/100

f. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 6cm [ 1m2 ]

bez VAT: 58,00 zł
słownie:  pięædziesiąt osiem złotych 00/100

z VAT: 70,76 zł
słownie:  siedemdziesiąt złotych 76/100

 

2. Przełomy ciężkie:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 5,00 zł
słownie:  pięæ złotych 00/100

z VAT: 6,10 zł
słownie:  sześæ złotych 10/100

b. wydobycie i usunięcie gruntów wysadzinowych oraz gruntów wątpliwych [ 1m2 ]

bez VAT: 10,00 zł
słownie:  dziesięæ złotych 00/100

z VAT: 12,20 zł
słownie:  dwanaście złotych 20/100

c. wykonanie koryta w gruncie
kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 32,00 zł
słownie:  trzydzieści dwa złote 00/100

z VAT: 39,04 zł
słownie:  trzydzieści dziewięæ złotych 04/100

d. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 20,00 zł
słownie:  dwadzieścia złotych 00/100

z VAT: 24,40 zł
słownie:  dwadzieścia cztery złote 00/100

e. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 12,00 zł
słownie:  dwanaście złotych 00/100

z VAT: 14,64 zł
słownie:  czternaście złotych 64/100

f. skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 [ 1m2 ]

bez VAT: 2,50 zł
słownie:  dwa złote 50/100

z VAT: 3,05 zł
słownie:  trzy złote 05/100

g. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 6cm [ 1m2 ]

bez VAT: 58,00 zł
słownie:  pięædziesiąt osiem złotych 00/100

z VAT: 70,76 zł
słownie:  siedemdziesiat złotych 76/100

 

Gwarancja: 36 miesięcy