strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 13-05-2005


Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej w gminie Bestwina na następujących liniach:
Czechowice-Dziedzice - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice-Dziedzice
Czechowice- Dziedzice - Janowice - Czechowice- Dziedzice

2.Godziny odjazdów i przyjazdów oraz częstotliwośæ kursów będą odbywaæ się według załączonego rozkładu jazdy - zał. nr 5. W niedziele i święta przewozy nie będą wykonywane.

3.Dokładne ustalenie rozkładu jazdy (odjazdy i przyjazdy z dokładnością do jednej minuty) zostaną doprecyzowane w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą.

4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia:
Częśæ A:  linia: Czechowice-Dziedzice - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice-Dziedzice
Częśæ B:  linia: Czechowice-Dziedzice - Janowice - Czechowice-Dziedzice

5.CPV(Wspólny Słownik Zamówień): 60.11.22.00- 8.

6.Wykonawca nie może powierzyæ wykonywania zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

13-05-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

13-05-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin realizacji:

31 grudnia 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


POSTÊPOWANIE UNIEWAżNIONO - Cena najkorzystniejszej oferty (16 167,17 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia (150 000,zł brutto)