strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-11-2013


Przetarg nieograniczony: "Odśnieżanie chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników o powierzchni 21 549 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina w sezonie 2013/2014 w tym:
- mechaniczne i ręczne odśnieżanie chodników,
- mechaniczne i ręczne odrzucanie zwałów śniegu pozostawionego przez pługi odśnieżające jezdnię,
- zwalczanie gołoledzi mieszanką piaskowo - solną.

2. Wykonawca jest zobowiązany do stałego współdziałania z osobą koordynującą całością "AKCJA ZIMA".

3. Wykonawca pod wskazanym numerem telefonu będzie zobowiązany pełniæ w okresie realizacji zadania całodobowy dyżur, zapewniając Zamawiającemu stały z nim kontakt.

4. O kolejności i ilości powierzchni chodników do odśnieżania Wykonawca będzie każdorazowo informowany przez Zamawiającego.

5. Realizację zimowego utrzymania przewiduje się z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub śliskości  z gotowością na dzień zawarcia umowy.

6. Do akcji zimowej w danym dniu Wykonawca przystępuje z chwilą zmiany warunków atmosferycznych na polecenie Zamawiającego i przez czas potrzebny do zakończenia akcji.

7. Wykonawca winien dysponowaæ środkami tj. sól, piasek w ilościach niezbędnych do prawidłowego utrzymania chodników.

8. Roboty należy wykonywaæ w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu pieszego i kołowego tj. do godz. 6:00, równocześnie we wszystkich sołectwach.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera wykaz chodników na terenie Gminy Bestwina stanowiący załącznik nr 6.do SIWZ.

10. W okresie realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV SIWZ Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przedstawionego w poniższej tabeli:

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno-

stka

 

 

 

 

 

 

Ilośæ m2

na jeden

przejazd

 

 

Minimalny zakres prac

(minimalna ilośæ)

 

Ilośæ

Prze

jazdów

 

 

Ilośæ

m2

 

1.

 

Odśnieżanie  chodników

 

m 2

 

21 549

 

2

 

43 098

 

2.

 

Zwalczanie gołoledzi mieszanką piaskowo - solną

 

 

 

m2

 

 

21 549

 

 

2

 

 

43 098

11. Wykonanie maksymalnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników wynika z limitu środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie niniejszego zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt. 6 umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

90620000-9 Usługi odśnieżania,
906300002-2 Usługi usuwania oblodzeń,


 

Termin składania ofert:

26-11-2013 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

26-11-2013 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.04.2014

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 503[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 166[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 84[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.005.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

WALTRA Aleksandra Tracz
ul. Krakowska 174
43-512 Bestwina

- Zawiadomienie o wyborze oferty -