strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-03-2021


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej w Janowicach – etap II”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Janowickiej w Janowicach. Załączona do SWZ dokumentacja techniczna zawiera oznaczenia „ETAP II” - niniejsze zamówienie dotyczy odcinka ulicy Janowickiej w Janowicach od wylotu kanalizacji deszczowej W2 do granicy z miastem Bielsko-Biała.
Zakres prac:
a. budowa chodnika na długości 1028 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów 
b. miejscowy remont nawierzchni jezdni 
c. wykonanie wygrodzenia dla pieszych 
d. zabezpieczenie drogi ścianką oporową typu „L” 
e. wykonanie wylotów na przepustach  W3 i W4 oraz W5 - remont przepustu 
f. przebudowa pętli autobusowej
g. budowa kanalizacji deszczowej
h. budowa studni rewizyjnych
i. budowa wpustów ulicznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

Termin składania ofert:

30-03-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

---

Termin otwarcia:

30-03-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

238 dni

Wadium:

15 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania