strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-10-2008


Przetarg nieograniczony - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bestwina w sezonie zimowym 2008/2009 oraz 2009/2010"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2008/2009 oraz 2009/2010:

a. odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,
c. likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia należy wykonaæ zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz parkingów na terenie gminy Bestwina na lata 2008/2009 oraz 2009/2010., stanowiącą załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Utrzymanie zimowe dróg odbywaæ się będzie według wykazu oraz kolejności dróg, stanowiącego załącznik nr 7 (od str. 1 do 5) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. £ączna długośæ utrzymywanych dróg wynosi ok. 82 km. Dodatkowo do utrzymywania zaliczone są parkingi przy szkołach, kościołach itp. o powierzchni ok. 18 000 m2, (zgodnie z załącznikiem nr 7).
5. Wspólny słownik zamówień CPV:   90.62.00.00-9,    90.63.00.00-2.

Termin składania ofert:

15-10-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

15-10-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

sezon zimowy 2008/2009 do 30-04-2009 r.
sezon zimowy 2009/2010 do 30-04-2010 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 15,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 159[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 80[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 122[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 660[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/13/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


"REZBUD" PUH
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

1. Cena wybranej oferty:

a. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - pojazd opłużony:

bez VAT: 65,00 zł
słownie:  sześædziesiąt pięæ złotych 00/100

z VAT:  69,55 zł
słownie:  sześædziesiąt dziewięæ złotych  55/100
 
b. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - pojazd z rozsiewaczem (mieszaniny kruszyw naturalnych z solą):

bez VAT: 200,00 zł
słownie:  dwieście złotych 00/100

z VAT:   214,00 zł
słownie:  dwieście czternaście złotych 00/100

c. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - pojazd z rozsiewaczem (materiałów uszorstniających tj. kruszyw naturalnych):

bez VAT: 160,00 zł
słownie:  sto sześædziesiąt złotych 00/100

z VAT:  171,20 zł
słownie:  sto siedemdziesiąt jeden złotych 20/100

2. ¦rednia cen z pkt 1 a, b, c:

bez VAT:  141,67 zł
słownie:  sto czterdzieści jeden złotych 67/100

z VAT:  151,58 zł
słownie:  sto pięædziesiąt jeden złotych 58/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 503[kB]