strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 12-03-2008


Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

Remont dróg gminnych asfaltowych polegaæ będzie na:

a) remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz technologią powierzchniowego utrwalania,
b) przebudowie przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego.

2. Nawierzchnie typowane do remontu określane będą każdorazowo odrębnym protokołem sporządzonym na podstawie wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 

3. Termin realizacji poszczególnych zadań ustalany będzie każdorazowo, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia.

 

Termin składania ofert:

12-03-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-03-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2008 rr

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 7,00 zł.

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 145[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 46[kB]
- Specyfikacje techniczne -   archiwum ZIP - rozmiar 31[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 640[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) - przetarg nieograniczony - ZP341/03/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -
  
  dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]