strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-04-2017


Przetarg nieograniczony: "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ  oraz dokumentacja techniczna.

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów   budowlanych związanych ze szkolnictwem
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45443000-4 Roboty elewacyjne

Termin składania ofert:

12-05-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-05-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.07.2018r.

Wadium:

75 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 2[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 377[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 25[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 926[kB]

 

Data : 2017-05-09

- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 173[kB]

Data : 2017-05-05

- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 97[kB]

Data : 2017-05-12

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 145[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-05-23

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 156[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 200[kB]