strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 21-02-2007


Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina; w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

2. Prace remontowe polegaæ będą na:

a. zakupie klińca oraz tłucznia wapiennego,
b. mechanicznym korytowaniu, oczyszczeniu i ścinaniu istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odległośæ 2 km, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża,
c. uzupełnianiu podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym z dowozem materiału i zagęszczeniu podłoża.

3. Zakupywany kliniec oraz tłuczeń wapienny winien spełniaæ określone parametry:

 - kliniec - granulacja (mm) 6-31,5,
 - tłuczeń - granulacja (mm) 31,5 - 63

  • nasiąkliwośæ 2%
  • mrozoodpornośæ  0,6%
  • ścieralnośæ do 30%

4. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.

Termin składania ofert:

21-02-2007 10:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

21-02-2007 10:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 8,00 zł.

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 138[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 1106[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 210[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U.z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/05/07 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PUH Adam Roj
ul. Sportowa 33
43-512 Bestwinka

Cena oferty:

1. Cena za mechaniczne korytowanie, oczyszczenie i ścinanie istniejącej podbudowy tłuczniowej
 wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odległośæ 2 km, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
 (cena za 1 m2):

a. grubośæ warstwy - 10 cm:

bez VAT: 1,65 zł
słownie: jeden złoty i 65/100
z VAT: 1,76 zł
słownie: jedenzłoty i 76/100

b. za każde 5 cm powyżej grubości warstwy 10 cm:

bez VAT: 0,30 zł
słownie: zero złotych i 30/100
z VAT: 0,32 zł
słownie: zero złotych i 32/100

2. Cena za uzupełnienie podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym, dowozem materiałów
i zagęszczeniem (cena za 1 m2):

a. grubośæ warstwy - 5 cm:

bez VAT:  8,68 zł
słownie:  osiem złotych i 68/100
z VAT:  9,29 zł
słownie:  dziewięæzłotych i 29/100

b. grubośæ warstwy - 10 cm:

bez VAT:  13,89 zł
słownie:  trzynaściezłotych i 89/100
z VAT:  14,86 zł
słownie:  czternaściezłotych i 86/100

c. za każdy centymetr powyżej 5 cm i 10 cm grubości warstwy:

bez VAT:  1,09 zł
słownie:  jedenzłoty i 09/100
z VAT:  1,17 zł
słownie:  jedenzłoty i 17/100