strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-04-2014


Przetarg nieograniczony : "Odbudowa drogi gminnej - ul. Braci Dudów sołectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+ 300 wraz z odwodnieniem i poboczami"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest  robota budowlana w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy Pzp polegająca  na odbudowie drogi gminnej  ul. Braci Dudów sołectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem i poboczami.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę istniejącego zagospodarowania pasa drogowego,
- wycinkę drzew,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego,
- zabudowa krawężników betonowych,
- oczyszczenie rowów i umocnienie skarp i dna,
- nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowej.
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty.
4. W czasie prowadzenia robót budowlanych droga będzie oznakowana na czas budowy zgodnie z opracowaną przez wykonawcę do tego celu organizacją ruchu.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz dbaæ o stan techniczny i prawidłowośæ oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

6. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizowaæ (wykonaæ) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

8. Jeżeli Oferent dostrzegłby błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.

9. Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia końcowego odbioru robót.

10. Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej - służącej  do opisu przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i wyposażenia posiadają charakter informacyjny i poglądowy w celu wskazania wykonawcy wymaganych minimalnych parametrów technicznych i jakościowych oraz technologii, które wykonawca może zastosowaæ lub równoważne.

11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazaæ spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją  art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p.

12. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ atesty i certyfikaty na wbudowane i użyte materiały. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

13. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia w dniu podpisywania umowy:
a) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

14. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

16-04-2014 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

16-04-2014 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 31.08.2014 r.

Wadium:

30 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 724[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 216[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 94[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.2[MB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 13.3[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO

- Odpowiedzi na pytania - 11.04.2014r. -  dokument PDF

 

 

- Protokół z otwarcia ofert - 16.04.2014 r. -  dokument PDF - rozmiar 578[KB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2014-04-23

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.003.2014, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Zawiadomienie o wyborze oferty -