strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-08-2019


Przetarg nieograniczony: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego w Kaniowie z nawierzchni syntetycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9 do SIWZ

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.21.22.21-1
45.11.12.00-0
45.11.27.10-5
45.23.24.52-5
45.23.31.20-6
45.23.32.21-1
45.23.32.00-1
45.23.32.21-1
45.21.22.21-1

Termin składania ofert:

21-08-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

21-08-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.10.2019r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 13-08-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2019 r.


Rys A-01 Uzupełniona legenda


Rys A-03 Skorygowane warstwy


Data: 14-08-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 14.08.2019 r.


Data: 21-08-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia