strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-06-2016


Przetarg nieograniczony : "Wykonanie nakładki asfaltowej ul. F. Gandora i J. Magi w Bestwince od ul. Św. Sebastiana do ul. Braci Dudów"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie nakładki asfaltowej na  ulicy Gandora i Magi w Bestwince od ulicy ¦w. Sebastiana do ul. Braci Dudów.

2. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, oczyszczenie i wzmocnienie poboczy, udrożnienie i oczyszczenie rowów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

6. Jeżeli Oferent dostrzegłby błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.

7. Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej - służącej  do opisu przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i wyposażenia posiadają charakter informacyjny i poglądowy w celu wskazania wykonawcy wymaganych minimalnych parametrów technicznych i jakościowych oraz technologii, które wykonawca może zastosowaæ lub równoważne.

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazaæ spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją  art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p.

9. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ atesty i certyfikaty na wbudowane i użyte materiały. 

10. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:

a. kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

11. Przy realizacji zamówienia należy:
a. opracowaæ projekt czasowej organizacji ruchu na drogach  gminnych oraz ponosiæ opłaty związane   z zajęciem pasa drogowego podczas prowadzenia robót.

12. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w "FORMULARZU OFERTOWYM" (załącznik nr 1 do SIWZ).

13. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45.23.31.42-6

Termin składania ofert:

29-06-2016 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

29-06-2016 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.08.2016r.

Wadium:

- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena oferty  - 96
Gwarancja    - 4

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 189[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 93[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 16.3[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 346[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2016-06-01

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2164)  - przetarg nieograniczony - ST.271.006.2016, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

      
EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 

- Zawiadomienie o wyborze oferty -