strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-09-2012


Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2012/2013 oraz 2013/2014"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2012/2013 oraz 2013/2014:
a. odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,
c. likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia należy wykonaæ zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz parkingów na terenie Gminy Bestwina na lata 2012/2013 oraz 2013/2014, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Utrzymanie zimowe dróg odbywaæ się będzie według wykazu oraz kolejności dróg, stanowiącego załącznik nr 7 (od str. 1 do 5) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. £ączna długośæ utrzymywanych dróg wynosi ok. 85 km. Dodatkowo do utrzymywania zaliczone są parkingi przy szkołach, kościołach itp. o powierzchni ok. 20 000 m2, (zgodnie z załącznikiem nr 7).

5. Wspólny słownik zamówień CPV:
90620000 -9 usługi odśnieżania
90630000- 2 usługi usuwania oblodzeń

6. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Bestwina, sołectwa : Kaniów, Janowice, Bestwinka, Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

14-09-2012 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

14-09-2012 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 30.04.2014 r.

Wadium:

Nie dotyczy zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 334518-2012 z dnia 06.09.2012r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 430[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 390[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 420[kB]

 

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.005.2012, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
43-512 Janowice
ul. Janowicka 75

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -