strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-01-2017


"Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi"

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nastêpujących Zadań wchodzących w zakres projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi":

1. Zadanie 1. Oprogramowanie - E-usługi (licencje) 
2. Zadanie 2. Oprogramowanie (Środowisko pracy)
3. Zadanie 3. Infrastruktura techniczna (sprzęt) 
4. Zadanie 4. Prace wdrożeniowo - instalacyjne 
5. Zadanie 5. Szkolenia 
6. Zadanie 6. Polityka bezpieczeństwa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48800000-6 Systemy i serwery informacyjne
48219200-8 Pakiety oprogramowania do serwera CD
48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48820000-2 Serwery
79632000-3 Szkolenie pracowników
79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

Termin składania ofert:

16-01-2017 10:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

16-01-2017 10:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

2018-02-28 00:00:00

Wadium:

10 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

SIWZ - Strona tytułowa


SIWZ wraz z załącznikami DOCX


Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu


Data: 17-01-2018


Odpowiedzi na pytania


Sprostowania do odpowiedzi na pytania


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia