strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 29-05-2006


Przetarg nieograniczony" Remont ulicy Krakowskiej - bocznej w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Krakowskiej - bocznej w Bestwinie.
2. CPV: 45.23.31.42-6
3. Zakres prac:

- rozebranie ogrodzenia z siatki,
- wykonanie koryta głębokości 20cm,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- dolna warstwa podbudowy - grubośæ 20cm,
- górna warstwa podbudowy - grubośæ 10cm,
- uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną - grubośæ 10cm,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące odpowiednio załącznik A i załącznik B do niniejszej SIWZ.

5.Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

29-05-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

29-05-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

3 tygodnie od podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/14/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Załad Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BETONIT"
ul. ¦lepa 10
43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT : 16 555,23 zł
słownie : jeden sześæ pięæ pięæ pięæ i 23/100

z VAT : 20 197,38 zł
słownie : dwa zero jeden dziewięæ siedem i 38/100

Termin wykonania zamówienia : 10.07.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy