strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-09-2012


          Przetarg nieograniczony: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 ul. Janowicka w Janowicach"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Janowickiej w  Janowicach.

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę:

a. 780,40 mb chodnika (wraz z wjazdami) z kostki betonowej,
b. 120,86 mb kanalizacji deszczowej PVC SN8 fi 300 L,
c. 580,33 mb kanalizacji deszczowej PVC SN8 fi 400 L,
d. przebudowę istniejących zjazdów do posesji,
e. wykonanie nakładki z asfaltobetonu wraz z podbudową wzdłuż chodnika.  

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej, projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym stanowiących integralną częśæ
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zał. nr 10. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Jego wykorzystanie do sporządzenia oferty wymaga weryfikacji z projektem.

4. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

5. Jeżeli Oferent dostrzegłby błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.
  
6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przyjęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy materiałów, dla których określono znak towarowy) jednak o parametrach i jakości równoważnej do materiałów zaproponowanych przez Zamawiającego.

7. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane i użyte materiały. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu.

9. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  60 miesięcy.

10. Niniejsze zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: Ziemia Bielska.
Z uwagi na powyższe wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu
z zamawiającym.


11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
 
45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232130 - 2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45112100 - 6 Roboty w zakresie kopania rowów
45233340 - 4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233320 - 8 Fundamentowanie dróg

Termin składania ofert:

03-10-2012 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

03-10-2012 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - sala posiedzeń - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2013 r.

Wadium:

22 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 351944-2012 z dnia 18.09.2012r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 503[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 175[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 65[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 6[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.006.2012, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" s. c.
T. Paździora & P. Paździora
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Kaniowska 23

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -