strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 12-09-2007


Zapytanie o cenę : "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszk

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w roku 2007.
  2. W zakres usługi wchodzi:
    a. Odbiór od mieszkańców gminy Bestwina odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości około 50 Mg z 30 budynków,
    b. Transport i przekazanie w/w odpadów na składowisko odpadów upoważnione do odbioru unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Termin składania ofert:

12-09-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-09-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 15.10.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny:
Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę
ZP 341/19/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma Remontowo-Budowlana
mgr inż. Radosław Rokosz
"RAGAR"
Os. 1000 - lecia 35/16
34-610 Kraków

Cena oferty :

cena bez VAT: 349,53 zł / wywóz 1 Mg odpadów
słownie:  trzystaczterdzieścidziewięæzłotych 53/100

cena z VAT: 374,00 zł
słownie:  trzystasiedemdziesiątczteryzłote  00/100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru - cenę.

Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił i nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adresy Wykonawców

Cena oferty brutto

Uzyskana ilośæ punktów

 

1.

Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR"

mgr inż. Radosław Rokosz

os. 1000 Lecia 35/16

31 - 610 Kraków

374,00 / wywóz 1 Mg odpadów

100

 

2.

SITA Zakład Oczyszczania Miasta Spółka Akcyjna

ul. Gazownicza 38

43-300 Bielsko-Biała

499,69 / wywóz 1 Mg odpadów

75

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 885[kB]