strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-03-2004


Przetarg nieograniczony: Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej.
linia A:
Cz-Dz - Kaniów - Janowice - Kaniów - Cz-Dz
linia B:
Cz-Dz - Janowice - Dankowice - Janowice - Cz-Dz

Dopuszczono składanie ofert częściowych.

Termin składania ofert:

05-03-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

05-03-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia

Dopuszczono składanie ofert częściowych.


Rozstrzygnięcie przetargu


*** PRZETARG UNIEWAżNIONY ***
Wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu