strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-05-2008


ZP341/04/08 Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka - zlewnia 2 A"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - ETAP I - w sołectwie Bestwinka - zlewnia 2 A.

Jest to pierwszy etap zadania: "Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka", planowanego współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦ląskiego na lata 2007-2013. 

2. Roboty należy wykonaæ zgodnie z dokumentacją budowlaną, a w zakres wykonania wchodzą:
- sieci główne Φ 200 (PCW) - dł. 169 mb,
- przyłącza Φ 160 (PVC) - dł. 15 mb,
- przykanaliki Φ 160 (PVC) - dł. 10mb.

Termin składania ofert:

19-05-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

19-05-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

19.12.2008r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 20,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 151[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 40[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]
- Przedmiar robót -   dokument PDF - rozmiar 382[kB]
- BIOZ -   dokument PDF - rozmiar 298[kB]
- Plan sytuacyjny -   dokument PDF - rozmiar 172[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) - przetarg nieograniczony - ZP341/04/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

INSTAL Zakład Usługowy
Edward i Emil Cymorek

Pierściec ul. Graniczna 22
43-430 Skoczów

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -
  
  dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]