strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-11-2020


Przetarg nieograniczony: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych w 2021 i 2022 roku”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
Transport uczniów niepełnosprawnych odbywał się będzie do szkół oraz z powrotem do przystanku bądź miejsca zamieszkania ucznia, organizowany w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

60130000-8  usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Termin składania ofert:

27-11-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

27-11-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.12.2022r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 27-11-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia