strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-01-2018


Przetarg nieograniczony: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina. Zamówienie jest podzielone na trzy zadania częściowe: 

Zadanie częściowe nr 1 – Przebudowa drogi gminnej ulicy Borowej w Janowicach.

Zadanie częściowe nr 2 – Przebudowa drogi gminnej ulicy Podlesie w Janowicach.

Zadanie częściowe nr 3 – Przebudowa drogi gminnej ulicy Podpolec w Bestwince. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9a (zadanie częściowe nr 1),nr 9b (zadanie częściowe nr 2), nr 9c (zadanie częściowe nr 3) do SIWZ .

3.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45111200-0

45233142-6

45233220-7

Termin składania ofert:

05-02-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

05-02-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

2018-05-30 00:00:00

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki


Załącznik nr 9a DOKUMENTACJA TECHNICZNA BOROWA


Załącznik nr 9b DOKUMENTACJA TECHNICZNA PODLESIE


Załącznik nr 9c DOKUMENTACJA TECHNICZNA PODPOLEC


Odpowiedzi na pytania z dnia 26.01.2018


Informacja z otwarcia


Załącznik nr 5 grupa kapitałowa


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia