strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-09-2020


Przetarg nieograniczony: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Kaniów”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Kaniów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
- CPV główny:    34144210-3 – wozy bojowe

Termin składania ofert:

05-10-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

05-10-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 28.12.2020 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 29-09-2020


Odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2020


Data: 30-09-2020


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Data: 06-10-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia