strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-11-2006


Przetarg nieograniczony : Dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie
ul. Kościelna 41
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV (łącznie 78 szt, zgodnie z zał. do siwz) oraz drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynku OSP Bestwina. 

2. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Gmina Bestwina, sołectwo Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

3. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 45.42.11.25-6, 45.42.11.14-6

Termin składania ofert:

24-11-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

24-11-2006 10:00

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego
Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie
ul. Kościelna 41, 43-512 Bestwina

Termin realizacji:

do 31.03.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 5,00 zł.

Warunki uczestnictwa
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja - archiwum ZIP 22[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 32[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -format pdf 80[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


 

 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - format pdf  rozmiar 67[kB]