strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 23-07-2008


Zapytanie o cenę : "Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina oraz projektów zmian miejscowych planów zagospo

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w skali 1:10 000 oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina.
b) sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w skali 1:2000, prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Termin składania ofert:

23-07-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

23-07-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30.11.2009r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę - art. 69 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:
Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/08/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Studio URBIPLAN Sp. z o.o.
ul. Lindego 5
30-148 Kraków

- Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej -    PDF - 522[kB]